Protocol Pestgedrag

In dit protocol heeft het bestuur van vereniging Pencak Silat Leeuwarden vastgelegd hoe we met het stimuleren van gewenst gedrag de risicosituaties mijden omtrent pestgedrag binnen de club. Tevens zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarbij risicosituaties gebeurt dan wel dreigt te gebeuren. Afsluitend wordt er inzicht gegeven in de daaropvolgende sancties wanneer een situatie niet tot een oplossing komt.

 

Bevordering gewenste omgang Leden & Deelnemers

Het is cruciaal dat de beoefenaars zich veilig voelen binnen de sportomgeving. Hier hoort bij dat diegene zich op geen enkele wijze geïntimideerd mag voelen (verbaal, fysiek en psychisch). We hebben omgangsregels opgesteld om het risicogedrag zo klein mogelijk te maken. Zie hieronder.

 

Binnen de vereniging Pencak Silat Leeuwarden zijn de volgende handelingen niet toegestaan:

 • Op negatieve wijze een medesporter beoordelen op basis van uiterlijke kenmerken, etniciteit, geslacht en het maken van kwetsende opmerkingen.
 • Het ongewenst aanraken van andermans spullen.
 • Een medesporter bewust fysiek pijn doen of op andere mogelijke wijze hardhandig pijn doen tijdens het beoefenen van de sport.
 • Een medesporter met een bijnaam aanspreken die door de ontvanger/bedoelde persoon niet als positief ervaren wordt.
 • In welk manier schelden of vloeken.
 • Roddelen.
 • Een medesporter bewust negeren of zonder aanwijsbare reden te weigeren om te oefenen.
 • Het weigeren met een medesporter te oefenen op basis van uiterlijk, geslacht, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging.

 

Binnen de vereniging Pencak Silat Leeuwarden verwachten wij van de leden met nadruk:

 • Ruzies altijd samen proberen op te lossen
 • Wanneer er geen oplossing tot stand komt: zoek contact met een leraar/leraren of vertrouwenspersoon.
 • Met aandacht naar elkaar luisteren.
 • Help elkaar waar mogelijk is.
 • Zorg dat een nieuwkomer of proefsporter in de groep goed worden ontvangen en opgevangen.
 • Wanneer je zelf ziet of hoort dat een medesporter gepest wordt, spreek de pester hier dan direct op aan.
 • Gaat de pester toch door met pesten of richt diegene zich op jou, geef dit dan onmiddellijk door aan een leraar/leraren of vertrouwenspersoon.

 

Bovenstaande regels worden vooraf bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden en zij dienen hiermee akkoord te gaan in aanloop van lidmaatschap. De trainers besteden intensief aandacht op de naleving van het gewenst gedrag. Tot slot wordt ook aan de ouder/verzorger gevraagd om ongewenst gedrag direct te melden wanneer zij dit vermoeden of ervaren.

 

Oplossen van pestgedrag situaties

Bij constatering of vermoeden van pestgedrag binnen de club, dan worden de volgende stappen ondernomen:

 • Er wordt vastgesteld of het slachtoffer/gepeste persoon het heeft geprobeerd om het samen met de pester op te lossen.
 • Als blijkt dat de gepeste er zelf niet uitkomt met de pester, dan grijpt een leraar/leraren of vertrouwenspersoon in. Diegene brengt beide partijen bij elkaar voor een ophelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterij op te lossen door afspraken te maken.
 • Indien minderjarig dan wordt onmiddellijk contact gezocht met de ouder/verzorger van beide partijen nadat de kinderen hierover ingelicht zijn. Eventueel wordt een gesprek gevoerd met de gehele groep. Hierin zal dan aan de orde komen wat de oorzaken en gevolgen zijn voor slachtoffers, meelopers, daders en de zwijgende neutrale groep. Besproken kan worden of sporters zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken door middel van hun gedrag. Vervolgens kan de groep gevraagd worden hoe zij de situatie denken op te lossen dan wel verbeterd kan worden voor de gepeste medesporter.
 • Herhaaldelijke pestgedrag/ruzie zal monden tot een bestraffend gesprek met de pester. De sancties treedt in werking (zie paragraaf ‘Sancties’).
 • De naam van de veroorzaker/pester wordt gedocumenteerd. Bij elke melding omschrijft de leraar/vertrouwenspersoon de toedracht. De leraar en ouders dienen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing voor alle partijen. Wanneer het om kinderen gaat, worden de ouders hier actief bij betrokken.

 

Sancties

Mochten pogingen tot verbetering van de ontstane situatie door leden/deelnemers, trainers en ouders/verzorgers niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kan de club overgaan tot het opleggen van sancties. Een besluit hiertoe komt altijd voort uit samenspraak tussen de trainer en het bestuur.

 

De sancties zijn oplopend van licht naar zwaar en kunnen in die volgorde gegeven worden wanneer een situatie zich over een korte tijd niet verbetert. Hieronder de sancties per onderdeel.

 

Eerste sanctie:

 • De pester verbieden om tijdens de training te oefenen of op een mogelijk andere manier contact te zoeken met de gepeste.
 • Één training niet aanwezig zijn.
 • Op de mat blijven tot de andere leden/deelnemers vertrokken zijn.
 • Een schriftelijke opdracht zoals het schrijven van een verslag over de reden van de pesterij en zijn/haar rol in het probleem: De bewustwording en gevolgen van de pesterij op de gepeste.
 • Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. Naleving van de afspraken komen voor een vastgelegde periode op wekelijkse basis terug in een kort gesprek aan bod.

 

Vervolgsancties:

 • De ouders nadrukkelijk bij de oplossing betrekken. De club heeft een document bijgehouden van de plaatsgevonden acties. De documentatie dient als uitgangspunt voor het gesprek.
 • Bij aanhoudend pestgedrag wordt de pester voor een vooraf bepaalde periode geschorst.

 

Laatste sanctie:

 • In uiterste gevallen kan het lidmaatschap van de pester ontnomen worden. In dat geval is de pester uitgesloten van deelname aan de lessen van de vereniging.

 

Dit protocol is opgesteld door het bestuur en dient als richtlijn voor een preventie van pestgedrag en zal bijdragen aan een correcte reactie als gevolg van een (dreigende) situatie.