Protocol Ongewenste Seksuele intimidatie

In dit protocol heeft het bestuur van vereniging Pencak Silat Leeuwarden vastgelegd hoe we met het stimuleren van gewenst gedrag de risicosituaties te mijden omtrent seksuele intimidatie binnen de club. Tevens zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarbij risicosituaties gebeurt dan wel dreigt te gebeuren. Afsluitend wordt er inzicht gegeven in de daaropvolgende sancties wanneer een situatie niet tot een oplossing komt.

 

Bevordering gewenste omgang

 

Leden & Deelnemers

Het is cruciaal dat de beoefenaars zich veilig voelen binnen de sportomgeving. Hier hoort bij dat diegene zich in welke vorm dan ook geïntimideerd mogen voelen. Om het risico hierop te verkleinen, hebben we omgangsregels opgesteld. Zie hieronder:

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/x/zij is en discrimineer niet. Elk lid is gelijk en telt mee binnen de club.
 • Ik geef mijn grenzen aan en let op de grenzen van een ander.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken een ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen/opmerkingen over een ander.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik betrek mij niet aan roddelen, pesten of uitlachen.
 • Ik bedreig de ander niet en neem geen wapens mee.
 • Ik gebruik geen fysiek/verbaal geweld en vecht niet.
 • Ik zal niet ongewenst dichtbij komen of tegen zijn/haar wil aanraken.
 • Ik geef anderen geen enige vorm van ongewenst seksueel getinte aandacht.
 • Ik zal geen ongepaste vragen stellen en zal geen beledigende opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk maken. Indien ik dit toch onbewust doe, zal ik hierop worden gewezen en ben ik bereid hierover in gesprek te gaan en excuses aan te bieden.
 • Als iemand mij lastigvalt dan vraag ik diegene om direct hiermee te stoppen. In geval het niet werkt, zal ik anderen om hulp vragen.
 • Ik help anderen om zich aan dezelfde afspraken te houden en spreek de desbetreffende persoon erop aan bij het niet nakomen van de afspraken. Zo nodig meld ik dit bij de trainer of bestuur.

 

Bovenstaande regels worden vooraf bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze leden.

 

Begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteert de club ook aanvullende regels voor trainers, coaches en allen die een actieve rol spelen met betrekking tot de jeugdige leden en deelnemers. Zie onderstaand voor de gehanteerde regels:

 • De begeleider dient te zorgen voor een veilige sfeer en omgeving waarin de beoefenaar zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan het lid/de deelnemer op welke wijze dan ook te bejegenen waarbij zijn/haar waardigheid in het privé wordt aangetast.
 • De begeleider onthoudt zich te allen tijde van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover het lid /de deelnemer.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige pesilat (Pencak Silat beoefenaar) tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en zal worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag het lid/deelnemer nooit op een zodanige wijze aanraken waarbij het lid/de deelnemer/ begeleider de aanraking naar redelijke verwachting als seksueel/erotisch van aard zal ervaren, wat doorgaans het geval is bij het doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van alle seksueel getinte intimiteiten (verbaal) via welke communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider gedraagt zich tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en gaat respectvol om met het lid/de deelnemer en daarmee de ruimte waarin deze zich bevindt (kleedkamer, hotelkamer, gedeelde ruimtes).
 • De begeleider heeft de plicht het lid/de deelnemer te beschermen tegen (machts)misbruik en schade voortvloeiend uit seksuele intimidatie. Daar waar geregeld of bekend is wie de belangen van (jeugdige) leden/deelnemers behartigt, is de begeleider verplicht met de toegewezen instanties en personen samen te werken, waarbij zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal het lid/de deelnemer geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling om tegenprestaties te vragen. De begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het lid/de deelnemer die in een onevenredige verhouding tot een gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider ziet actief toe dat de benoemde regels worden nageleefd door alle betrokkenen van een lid / deelnemer. Indien de begeleider ongewenst gedrag signaleert, zal hij/zij de daartoe noodzakelijke acties ondernemen.
 • In gevallen waarin regels niet (direct) voorzien, ligt de verantwoordelijkheid van de begeleider te handelen naar geest.

 

Tevens verlangen wij van alle begeleiders, trainers dat zij een verklaring omtrent gedrag (VOG) zullen indienen bij toetreding binnen de club.

 

Oplossen van seksuele intimidatie situaties

Mocht er een situatie voordoen waarbij een lid zich seksueel geïntimideerd voelt, kan diegene terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club. Deze is te bereiken via mail op ronaldroolvink@hotmail.com en via telefoon. De VCP is aangesteld om uiteenlopende situaties in te schatten en de behorende procedures te starten dan wel te begeleiden. Onderaan dit document vindt u de volledige gegevens van deze persoon.

 

Sancties

Een aantal van de sancties zijn extern, namelijk vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Indien het slachtoffer en/of vertrouwenscontactpersoon besluit dat gerechtelijke stappen nodig zijn, zal het bestuur van de club volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek.

 

Dit protocol is opgesteld door het bestuur en dienen als richtlijnen voor een preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag en zal bijdragen aan en correcte reactie als gevolg van een (dreigende) situatie.

 

Vertrouwens Contact Persoon

Naam: Ronald Roolvink

E-mail: ronaldroolvink@hotmail.com